Комунальний заклад "Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайської міської ради Харківської області"

 

Курс "Основи водійської справи", 10 кл. (гр.ВС-22

 

 

МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ДЛЯ ГРУП ВС-22, ( 10 класи), "Основи водійської справи" з розділу: "Охорона праці та навколишнього середовища"

 

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО:

"Безпека з посмішкою"ч.1

"Безпека з посмішкою", ч.2

"Безпека з посмішкою", ч.3

"Безпека з посмішкою", ч.4

"Безпека з посмішкою", ч.5

"Як правильно сидіти за комп*ютером"

"Охорона праці. Безпека експлуатації"

"Демонстрація небезпеки вживання алкоголю за кермом"

 

 

 

 

Теми для самостійного опрацювання

 

розділу: "Охорона праці та навколишнього середовища"

 

з курсу "Онови водійської справи" для  учнів гр.ВС-22, 

 

 

 з/ п  

ТЕМИ ДЛЯ РЕФЕРАТІВ

 

1

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих. Галузеві стандарти

 

 

2

Вимоги безпеки праці при обслуговуванні й експлуатації автотранспорту, при використанні при цьому механізмів, обладнання та устаткування.

 

 

3

Небезпечність та шкідливість речовин і матеріалів, що використовуються в автотранспорті.   

4

 

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів: спецодягу, спецвзуття, пристосування, оснастки, спецінструменти

 

5

 

Забезпечення охорони навколишнього середовища власниками автомобільного транспорту.

 

 

   

 

 

Вимоги до оформлення рефератів

 

Структура реферату

 

Структура реферату містить такі елементи:

• титульна сторінка,

• план,

• вступ,

• основна частина (розділи, пункти і підпункти),

• висновки,

• список використаних джерел,

• додатки.

 

Титульний аркуш містить найменування найменування відділу освіти, якому підпорядкований заклад освіти (відділ освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області), назву закладу освіти (комунальний заклад «Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайської міської ради Харківської області»), назву теми реферату, групу, прізвище, ім'я, по батькові автора (див.Додаток А).

 

План

Після титульного аркуша розташовується зміст (план) (аркуш не нумерується), в якому містяться назви розділів і параграфів та вказуються сторінки (інтервал - 1,5).

Зміст (план) реферату повинен відповідати кільком вимогам:

• теми кожного розділу однакові за важливістю а самі розділи – приблизно однакові за обсягом;

• варто охоплювати весь матеріал, що відноситься до теми, але нічого зайвого;

• теми і зміст окремих розділів не повинні «накладатися»;

• жоден із пунктів плану не може повторювати назви роботи.

Зразок оформлення змісту реферату подано в додатку Б.

 

Вступ

Вступ обсягом 1-2 сторінки – важлива частина реферату.

У ньому обґрунтовують актуальність обраної теми, формулюють мету і визначають завдання реферату, дають короткий загальний огляд наявної літератури і використаних джерел. Бажано, щоб початок був яскравим і проблемним, який одразу приверне увагу читача.

 

Вимоги до змісту основної частини реферату

Зміст реферату має відповідати його темі, меті і завданням. Послідовно розкривайте всі передбачені планом питання, обґрунтовуйте, пояснюйте основні положення, підкріплюйте їх конкретними прикладами і фактами, формулюйте думки чітко, просто, правильно і недвозначно (щоб і самому було зрозуміло), а також прагніть логічно структурувати текст.

Щоразу треба пам’ятати, що Ваш реферат хтось читатиме і прагнутиме зорієнтуватися в ньому, щоб швидко знайти відповідь на питання, які його цікавлять (заодно уявіть себе на місці такої людини).

 

Висновки

Висновки – самостійна частина реферату, в якій не слід просто переказувати зміст роботи. У них потрібно висвітлити такі аспекти:

• оцінити ступінь досягнення мети і виконання завдань роботи.

Обсяг висновків – 1-2 сторінки.

 

Реферат має бути надрукований на стандартному аркуші формату А4 з дотриманням таких вимог:

поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм;

шрифт Times New Roman розміром 14 пт;

міжрядковий інтервал – 1,5;

відступ червоного рядка – 1,25;

вирівнювання тексту – за шириною.

Обсяг тексту реферату – 8-20 друкованих сторінок

 

  Термін виконання реферату  - до 01.05.2023 року

 

Кожен структурний елемент змісту роботи починається з нової сторінки. Найменування структурних елементів треба розташовувати по центру рядка без крапки в кінці, без підкреслення, відділяючи від тексту трьома міжрядковими інтервалами.

 

Перенос складів у словах не використовується. Не допускаються скорочення слів, а вживання абревіатури дозволяється після того, як в тексті уже використовувалося її змістове словосполучення із вказівкою в дужках такої абревіатури.

 

Рисунки і таблиці повинні мати заголовки і нумерацію, узгоджену з номером розділу.

 

Посилання в тексті реферату на джерела варто зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: «… у праці М.П. Лещенка [1, с. 27] визначено …».

 

Додаток А

Зразок оформлення титульного аркуша

 

 

Відділ освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради

Харківської області

Комунальний заклад "Первомайський міжшкільний ресурсний центр

Первомайської міської ради Харівської області"

 

 

 

 

 

 

Реферат на тему: 

"_________________________________________________________________"

(назва теми)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав  учень (ця) 

групи №ВС-22

___________________

(прізвище, ім*я)

 

 

 

 

 

 

 

 

Первомайський

2023

 

 

Додаток Б

 

Зразок оформлення змісту реферату

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП ..................................................................................................2

РОЗДІЛ 1 (Назва) .................................................................................4

1.1. (Назва) ......................................................................................... 4

1.2. (Назва) ......................................................................................... 9

1.3. (Назва) ......................................................................................... 10

РОЗДІЛ 2. (Назва) ................................................................................14

2.1. (Назва) ......................................................................................... 14

2.2. (Назва) ......................................................................................... 16

2.3. (Назва) ......................................................................................... 18

ВИСНОВКИ ……………………………………………………..........................……….. 19

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ........................................................20

-