Комунальний заклад "Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайської міської ради Харківської області"

 
Календар України. Українське ділове мовлення

Річний звіт про діяльність закладу

Звіт директора комунального закладу "Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайської міської ради Харківської області" про виконану роботу за 2020/2021 навчальний рік 

 

 

Завершився 2020/2021 навчальний рік. Здавалось, що після минулого року вже не буде так важко, але пандемія, нестабільна ситуація в державі, відсутність достатньої кількості коштів неминуче впливало на заклад освіти. Можу ствердити, що цей рік був важким як морально і для педагогічних працівників, і для учнів, так і у фінансовому плані.

Комунальний заклад «Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайської міської ради Харківської області» (далі ‒ ПМРЦ) – навчально-виробничий комплекс, що здійснює ресурсне забезпечення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, забезпечує поглиблене вивчення окремих предметів інваріантної та варіативної складових освітніх програм; здійснює професійну та допрофесійну підготовку старшокласників з окремих видів професій, а також є центром трудової підготовки здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти і може охоплювати різними формами навчання, забезпечуючи реалізацію потреб особистості в отриманні професії і кваліфікації відповідно до її інтересів, здібностей, наявних умов. ПМРЦ є комунальним закладом Первомайської міської ради Харківської області та віднесений до сфери управління відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області.

У 2020/2021 навчальному році робота у ПМРЦ була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти»; Указу Президента України від 30.09.2010 №927-2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих та талановитих дітей та молоді», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (затверджена Указом Президента України від 25.06.2013 № 344/2013); Концепції «Нова українська школа» (розпорядження КМУ від 14.12.16 року № 988-р), Постанов Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 №615,  від 30.12.2015 № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», наказів Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 року №522 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 11.07.2017 № 994) «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», від 30.05.2006 №419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», наказу Міністерства освіти і науки України, МВС України, Міністерства інфраструктури України, Міністерство соціальної політики України від 05.04.2016  № 255/369/132/344 «Про затвердження Вимог до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку», «Положення про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 20 травня 2009 № 487, Статуту, затвердженого рішенням 1 сесії 8 скликання Первомайської міської ради Харківської області від 15.12.2020 №21-1/8, реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

ПМРЦ забезпечував реалізацію прав громадян на здобуття професійно-технічної освіти і здійснював професійну підготовку згідно висновку про атестацію від 01.07.2009 №6/20, ліцензії від 16.12.2013 серії АЕ № 285733 (ліцензія є безстроковою (за заявою ліцензіата, переоформляється органом ліцензування), сертифікату про державну акредитацію ПМРЦ від 07.09.2020 серія МВС №001805 з 2 професій: 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») з максимальною кількістю – 100 осіб; 8322 Водій автотранспортних засобів (категорії «С1») з максимальною кількістю – 140 осіб (строк дії – безстроковий) та на підставі атестації (професійно-технічної освіти) від 23.02.2017 серія РД №040921 (строк дії свідоцтва про атестацію до 20.12.2022 року).

Інформаційна довідка.

Статистичні дані наведені у табл.1, додатку 1.

Стан і розвиток мережі закладу освіти.

Формування контингенту здобувачів освіти здійснювалося з потенційними можливостями закладу освіти, відповідно акредитаційного обсягу прийому. При виборі здобувачами освіти професії враховувався їх стан здоров’я та фізичний розвиток, який визначається органами охорони здоров’я.

Термін навчання учнів у ПМРЦ становить два роки. Освітній процес відбувався в одну зміну.

На початок 2020/2021 н.р. у закладі освіти було сформовано 12 груп, у яких проводилось навчання з професійної підготовки: з професій «Водій автотранспортних засобів (категорія «С1»)» та «Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)» та з допрофесійно-технологічної підготовки: з  предмету «Технологія», курсу «Основи водійської справи», «Основи долікарняної допомоги».

Комплектування груп закінчилося 15 вересня.

У 2020/2021 навчальному році у ПМРЦ навчалось 282 учня. На кінець 2020/2021 навчального року контингент учнів склав 261 учень. Зведена таблиця руху учнів ПМРЦ у 2020/2021 навчальному році наведена у табл. 2, додатку 2.

Вибуття 21 учня (7,4%) із закладу освіти відбулося: 7 учнів –  з причин вступу до інших закладів освіти; 14 учнів з ліцею №6 – не передали навчальні години (необов′язкове навчання). Інший рух 11 учнів – результат переходу їх на початку навчального року із групи в групу. Протягом 2020/2021 н.р. зараховано 3 учня.

Середньорічна кількість учнів ПМРЦ за навчальними роками: 2015/2016 н. р. – 316 чол., 2016/2017 ‒ 275 чол.; 2017/2018 н.р. – 241; у 2018/2019 н.р. – 274 учня, у 2019/2020 н.р. – 321, у 2020/2021 н.р. – 282 учня. Порівняння та зіставлення мережі груп за останні 5 навчальних років наведені на рис.1, додатку 2.

Охоплення учнів закладів системи освіти Первомайської міської територіальної громади навчанням в ПМРЦ становить: у 2015/2016 н.р. – 95,2%, у 2016/2017 н.р. ‒ 95,1, у 2017/2018 н.р. – 90%, у 2018/2019 н.р. - 91%, у  2019/2020 н.р. – 87%, у 2020/2021 н.р. 88%.

На базі ПМРЦ у 2020/2021 н.р. з технологічного профілю навчалося 12,5% учнів 10-11 класів із КЗ «Первомайський ліцей №5», тоді як у 2019/2020 н.р. навчалося 15% учнів 10-11 класів технологічного профілю із загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5.

 У ПМРЦ проводилась систематична робота зі збереження учнівського контингенту: щоденно здійснювався контроль за відвідуванням здобувачами освіти занять теоретичного та виробничого навчання, проводились батьківські збори.

Питання збереження контингенту розглядалися щотижня на нарадах при директорові, щоквартально – на засіданнях педагогічної ради або інструктивно-методичних нарадах.

Кадрове забезпечення.

Кадрове забезпечення освітнього процесу дозволяло задовольнити освітні запити учнів з професійного і допрофесійного навчання на належному рівні та реалізувати основну мету професійного навчання – адаптацію молоді в умовах сучасної ринкової економіки.

ПМРЦ укомплектований викладачами з усіх навчальних предметів та майстрами виробничого навчання з водіння на 100%.

Загальна кількість працюючих у закладі освіти складає 9 осіб. Навчально-виробничий процес в закладі здійснювало 7 педагогічних працівників: 2 чол. (28,6%) – директор, викладач та заступник директора з НВР, викладач; 1 (14,3%) чол. – викладач; 4 (57,1%) чол. ‒ майстра виробничого навчання з водіння.

Плинність кадрів складає: у 2015/2016 н.р. ‒ 0%, у 2016/2017 н.р. ‒ 9 %, у 2017/2018 н.р. ‒ 10%, у 2018/2019 н.р. – 36%, у 2019/2020 н.р. – 9%, 2020/2021 н.р. ‒ 9%.

Середній вік педагогічних працівників ‒ 57 років. Із загальної кількості керівних та педагогічних працівників у закладі освіти налічується 3 особи пенсійного віку (43%).

Базова і фахова освіта всіх педагогічних працівників відповідає встановленим вимогам. Усі викладачі мають повну вищу освіту. Із 4 майстрів виробничого навчання повну вищу освіту має 1 майстер в/н (25%), професійно-технічну освіту ‒ 2 майстра в/н (50%), середню освіту ‒ 1 майстра в/н (25%). 1 викладач має педагогічний стаж більше 30 років, 2 – більше  20 років. Із 4 майстрів виробничого навчання: 1 особа (25%) має педагогічний стаж більше 3 років, 3 особи (75%) мають педагогічний стаж більше 20 років.

За наслідками атестації педагогічні працівники закладу мають наступні кваліфікаційні категорії: «Спеціаліст І категорії» ‒ 1 викладач. Із 4 майстрів виробничого навчання мають: 1 майстер в/н ‒ 13 тарифний розряд; 3 майстри в/н ‒ 11 тарифний розряд. Керівний склад закладу має вищу освіту, досвід педагогічної роботи, кваліфікацію «Спеціаліст вищої категорії» (директор, заступник директора з НВР). Директор має знак «Відмінник освіти України».

Методична робота.

Педагогічний колектив перший рік працював над реалізацією методичної проблеми: «Реалізація компетентнісного підходу та розвиток конкурентоспроможної особистості  в умовах формування інноваційного освітнього середовища» (2020/2021 н.р. - 2024/2025 н.р.). На основі діагностичного анкетування була змодельована структура, зміст, форми методичної роботи.

Планування методичної роботи відображалося у VІІ розділі річного плану «Методична робота». Планування здійснювалося також згідно комплексно-цільової програми розвитку ПМРЦ на 2020-2025 рр., Програми реалізації науково-методичної проблеми ПМРЦ на 2020/2021-2024/2025 рр., плану методичної роботи ПМРЦ на поточний навчальний рік, проєкт якого розробляється на навчальний рік в червні, а затверджується з відповідними доповненнями на педраді, в серпні поточного навчального року.

На початку навчального року в закладі був виданий наказ від 27.08.2020 №45-ОД «Про організацію та проведення організаційно-методичної роботи з педагогічними працівниками міжшкільного ресурсного центру у 2020/2021 навчальному році». Також був складений єдиний план методичної роботи ПМРЦ на навчальний рік та циклограма методичної роботи, в яких були передбачені всі форми та методи методичної роботи.

З метою реалізації методичної проблеми в ПМРЦ підготовлено і проведено педагогічні ради, семінари-практикуми, інструктивно-методичні наради, конференція.

Традиційно в закладі протягом навчального року проводиться дві педагогічні ради організаційного характеру, спрямовані на підбиття підсумків та корекцію за результатами подальшої роботи педагогічного колективу; дві педагогічні ради та конференція методичного спрямування. На конференції у 28 травня 2021 року були підведені підсумки І-го етапу реалізації організаційно-методичної проблемної теми.

Згідно наказу ПМРЦ від 31.08.2020 №59-ОД «Про організацію роботи з молодими педагогічними працівниками у 2020/2021 навчальному році» для чіткої організації на сучасному рівні роботи з молодими педагогічними працівниками, спрямованої на підвищення рівня їх психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової й методичної підготовки відновлена робота наставництва. Плідно працювала Школа молодого викладача, майстра виробничого навчання з проблеми: «Збереження, розвиток і поглиблення педагогіки», яка створена для тих, хто має досвід роботи на цій посаді до трьох років з метою якісного забезпечення процесу становлення молодого педагога.

В ПМРЦ створена згідно наказу по закладу від 27.08.2020 №47-ОД «Про створення методичної комісії з автосправи» та діяла одна методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання з автосправи. Проблема, над якою працювала методична комісія, витікала з методичної теми ПМРЦ, а саме: «Підвищення професійної компетентності майстра виробничого навчання (викладача) в умовах впровадження інноваційних технологій на засадах особистісно-орієнтованого та професійного навчання».

Відповідно до річного плану роботи з 08.02.2021-12.02.2021 в ПМРЦ пройшов методичний тиждень «Знання складається із дрібних крихт щоденного досвіду». За цей час були проведені відкриті уроки, виховні заходи, різні форми методичної роботи.

Робота з атестації педагогічних працівників носила системний характер та відповідала вимогам чинного законодавства. У ПМРЦ складено перспективний план проведення чергової атестації педагогічних працівників терміном на 5 років. Щорічно, під час складання річного плану роботи, перспективний план коригується. Протягом 2016-2020 рр. атестаційною комісією ІІ рівня при відділі освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради атестовано директора та заступника директора на відповідність займаній посаді та 7 педагогічних працівників. У 2020/2021 н.р. не було жодного атестуючого.

У ПМРЦ проводилася системна робота з підвищення фахової майстерності педагогічних працівників. Викладачі загально-професійної, професійно-теоретичної підготовки та майстри в/н водінню проходили курси підвищення кваліфікації згідно із графіком і потребами за очно-заочною, дистанційною формою навчання при Українській інженерно-педагогічній академії та при Регіональному сервісному центрі МВС України в Харківській області, а також підвищували професійну компетентність за рахунок участі в роботі психолого-педагогічних семінарах, творчих групах, педагогічних радах, методичній комісії з автосправи та інших формах методичної роботи.

Загалом за період з 2016 по 2021 роки курси підвищення кваліфікації пройшли 7 осіб (100%). У 2020/2021 н.р. курси підвищення кваліфікації згідно плану-графіку пройшли: О.Комериста (заступник директора з НВР), Ю.Кальченко (викладач ПДР), В.Іваненко (викладач).

Методична робота в ПМРЦ проводилася цілеспрямовано та охоплювала широкий спектр проблем, що стосувалося освітнього процесу, підвищення професійної майстерності педагогів, впровадження новітніх освітніх технологій  (наказ від 28.05.2021 №34-ОД «Про підсумки організаційно-методичної роботи з педагогічними працівниками  щодо реалізації І етапу науково-методичної проблемної теми у 2020/2021 н.р.»).

Освітній процес.

Підготовка кваліфікованих робітників та допрофесійна підготовка учнів здійснювалася відповідно до робочих навчальних планів та програм, які складені на підставі:

‒ Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 8322.ОІ.00.60.24-2012 з професії, код 8322 «Водій автотранспортних засобів категорії  «В», затвердженого наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.07.2012 № 801 і № 802;

‒Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 8322.ОІ.00.60.24-2012 з професії, код 8322 «Водій автотранспортних засобів категорії «С1», затвердженого наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.07.2012 № 801 і № 802;

‒навчальної програми «Технології 10-11 класи (рівень стандарту)», затвердженої наказом МОН України від 23.10.2017 №1407;

‒ навчальних програм курсів за вибором «Професійні проби»:

курс «Основи водійської справи» (перегрифування у 2020 р.);

курс «Основи долікарняної допомоги»-2015 р, схвалених до використання у ЗЗСО (лист Інституту інноваційних технологій та змісту освіти від 16.06.2015 №14.1./12-442).

Для організації освітнього процесу ПМРЦ забезпечений Державними стандартами професійно-технічної освіти на 100% з двох професій.

Рівень навчальних досягнень учнів ПМРЦ за 2020/2021 н.р. становить Д сер.=0,77 (табл. 3, додаток 3).

Рівень навчальних досягнень учнів ПМРЦ за 2020/2021 н.р. у відсотковому співвідношенні наведено на діаграмі (рис.2, додатку 4), а саме: високий рівень – 33,37%, достатній рівень – 44,32%, середній рівень – 15,71%, початковий рівень – 6,6%.

Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів ПМРЦ за 6 років наведено на рис.3, додатку 4.

У порівнянні з минулим навчальним роком спостерігається зниження рівня навченості на 0,03 %. Діаграма рівня навчальних досягнень учнів ПМРЦ за 6 років наведена на рис. 4, додатку 5.

За результатами аналізу успішності учнів у 2020/2021 н.р. 76,5% учнів навчалися у ПМРЦ на достатньому та високому рівні;  у 2019/2020 н.р. – 75,3%, у 2018-2019 н.р. – 75,4%, у 2017-2018 н.р. -  75%, у 2016-2017 н.р. –74,2%, 2015-2016 н.р. –  73,8%, що наведено на рис. 5, додатку 5.

За результатами моніторингового дослідження рівня навчальних досягнень учнів ПМРЦ за  2020/2021 н.р з професії «Водій автотранспортних засобів (категорія «С1»)» та «Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)» з теоретичного навчання навчалися  на високому рівні – 22,5%, на достатньому рівні - 55,7%, на середньому рівні – 21,3%, на початковому -0,5%.           

Рівень навчальних досягнень учнів з практичного водіння по ПМРЦ становить Дсер.=0,75, що на 0,01 менше ніж в минулому навчальному році (рис.6, додаток 6).

Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів з практичного водіння протягом 5 років свідчить про  стабільну динаміку рівня навчальних досягнень учнів (рис.7, додаток 6).

У порівнянні середнього балу теоретичного та практичного навчання з професії «Водій автотранспортними засобами (категорія «С1») та «Водій автотранспортними засобами (категорія «В») середній бал теоретичного навчання становить 9 балів, з практичного навчання 9, про що свідчить діаграма на рис.8, додатку 7.

Результати навчальних досягнень з предмету «Виробниче навчання» учнів відвіданих професій за результатами 2020/2021 н.р. свідчать про достатній та високий рівень знань.

Відповідно вимогам акредитації професії 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С1») та 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») у червні 2021 року була проведена державна кваліфікаційна атестація (ДКА).

Аналіз результатів виконання державної кваліфікаційної атестації учнями показав, що з теоретичної підготовки середній рівень навчальних досягнень склав – 16,0%, достатній – 49,5%, високий – 34,4%. З практичної підготовки: достатній рівень – 64,9%, високий – 35,1%. Проведений порівняльний аналіз виконання державної кваліфікаційної атестації з результатами  річного оцінювання  виявив розбіжність в оцінюванні знань, умінь і навичок учнів: з професійно-теоретичної підготовки в межах ‒ -5% +7,9 %; з професійно-практичної підготовки ‒ -3,3% +3,4 % (рис.9, додаток 8).

Всі учні показали достатні знання і уміння з професійно-теоретичної підготовки та правильного виконання прийомів і вправ з практичного водіння з кожної професії на рівні кваліфікаційних вимог. Результати виконаних робіт свідчать про достатній рівень підготовки учнів та відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики водія автотранспортних засобів (категорія  «С1», «В»).

Учні з технології, крсів  отримали підсумкову оцінку.

У 2020/2021 н.р. ПМРЦ здійснив випуск 142 учнів:

–  з професій 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С1») – 49 учнів;

–  з професій 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») – 49 учнів;

 • з технології – 44 учня;

Отримали свідоцтво про закінчення ПМРЦ з підготовки водіїв автотранспортних засобів (категорія «С1») – 49 учнів, з підготовки водіїв автотранспортних засобів (категорія «В») – 49 учнів.

Рівень організації навчально-виробничої діяльності в ПМРЦ, здебільшого відповідає нормативним вимогам професійно-технічної освіти.

Таким чином, на кінець 2020/2021 н.р. в цілому результати навчальних досягнень учнів можна вважати задовільними, рівень якості викладання базових та спеціальних навчальних дисциплін – належним. У порівнянні з попереднім навчальним роком спостерігається тенденція на покращення роботи педагогічного колективу з даного аспекту.

Виховна робота.

Виховна робота в ПМРЦ у 2020/2021 н.р. мала системний характер. Розділи річного плану, проблемна тема з навчально-виховної роботи та заходи ПМРЦ взаємопов’язані.

У виховній частині нашої роботи ми старалися виховувати в наших учнях почуття патріотизму, духовність, порядність, чесність. Про все, що ми робимо у закладі освіти можна побачити на сайті ПМРЦ.

Педагогічні працівники ПРМЦ намагалися використовувати нові інформаційні технології, нову техніку, урізноманітнювати освітній процес, щоб активізувати учнів. Викладачі, майстри в/н постійно самі навчаються і стараються йти в ногу з часом. 

Профорієнтаційна робота з учнями – один з головних напрямків виховної роботи, яка спрямована на підготовку учнів до свідомого вибору професії, визначення свого місця у суспільстві.

Планування профорієнтаційної діяльності здобувачів освіти відображено у ХІ розділі «Професійно-орієнтаційна робота» річного плану ПМРЦ і здійснювалося на підставі аналізу діяльності педагогічного колективу за попередній навчальний рік.

На початку кожного навчального року видається наказ від 07.09.2020 №60-ОД «Про організацію профорієнтаційної роботи у закладі освіти у 2020/2021 навчальному році», в якому визначені головні напрямки профорієнтаційної роботи ПМРЦ, передбачено охоплення всіх педпрацівників, учнів різними формами і методами профорієнтаційної роботи на рівні закладу освіти.

В закладі освіти, на жаль, немає практичного психолога, тому цю роботу виконують викладачі та майстри виробничого навчання.

Профорієнтація учнів на уроках, де фахівці-педагоги створюють різні виробничі ситуації для вирішення з учнями даної проблеми. Профорієнтація ведеться в процесі вивчення основ наук і позакласної роботи.

Застосовуються різноманітні форми роботи: захист проєктів майбутньої професії, випуски інформаційних  вісників тощо.

У процесі роботи ПМРЦ успішно використовує організаційні форми співпраці з ліцеями міста, міським центром зайнятості.

У навчальних групах ПМРЦ проводяться різні профорієнтаційні заходи: години спілкування «Управління безпекою дорожнього руху», конкурс «Кращий за професією "Водій автотранспортного засобу (категорія «С1», «В»)», конкурс на кращого знавця правил дорожнього руху, конкурс стінних газет під гаслом «Безпека руху – це життя», перегляд відеоматеріалів з безпеки дорожнього руху, книжкові виставки, виставки декоративно-прикладної творчості тощо.

Згідно річного плану роботи ПМРЦ протягом 2020/2021 н.р. були проведені профорієнтаційні бесіди за такою тематикою: «Багатий світ професій», «Шлях в професію починається в ПМРЦ», «Професійні нахили та інтереси», «Як готуватися до вибору професії», «Професіограми».

З метою професійної орієнтації та виваженого вибору напряму навчання за якою сьогоднішні 9-класники будуть навчатися в нашому ПМРЦ в наступному навчальному році, для учнів ліцеїв міста з урахуванням карантину, були тільки поновлені форми подання анкет та заяв до вступу.

Хід профорієнтаційної роботи обговорюється на педагогічних радах, інструктивно-методичних нарадах, нарадах при директорові тощо.

Охорона праці та безпека життєдіяльності.

Організація роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в ПМРЦ здійснювалася відповідно до діючих нормативно-правових актів.

Згідно з наказом від 28.08.2020 №14-АГ «Про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки у ПМРЦ»  призначені відповідальні за організацію роботи з охорони праці та безпеку життєдіяльності, за пожежну безпеку, електробезпеку, стан території закладу, будівель, споруд та інженерних мереж.

Для забезпечення безпеки учнів та працівників з питань охорони праці у закладі освіти розроблені та діяли наступні розпорядчі документи: наказ від 28.08.2020 №14-АГ «Про організацію роботи охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки в ПМРЦ»; наказ від 31.08.2020 №19-АГ «Про призначення відповідальних осіб за протипожежний стан»; наказ від 28.08.2020 №13-АГ «Про створення комісії та проведення  атестації робочих місць за умовами праці»; наказ  від 28.08.2020 №18-АГ «Про створення комісії з розслідування нещасних випадків»; наказ  від 28.08.2020 №16-АГ «Про створення постійно діючої комісії»; наказ від 09.09.2020 №25-АГ «Про опосвідчення стану електроустановок»; наказ  від 03.09.2020 №23-АГ «Про затвердження переліку робіт з підвищеною небезпекою»; наказ 09.09.2020 №24-АГ «Про приведення у належний стан електрогосподарство у ПМРЦ»;  наказ від 31.08.2020 №20-АГ «Про створення добровільної пожежної дружини»; наказ від 04.09.2020 №24 «Про призначення відповідальних осіб з контролю за споживанням води, електричної енергії»; наказ від 09.09.2020 №28 «Про перевірку кабелів-подовжувачів»; наказ від 31.08.2020 №22-АГ «Про призначення відповідальних за плани евакуації на випадок виникнення надзвичайних ситуацій у будівлі ПМРЦ»; Правила внутрішнього розпорядку в ПМРЦ.

Відповідно до наказу від 04.01.2021 №05-АГ «Про безпечну експлуатацію електрогосподарства та розробку плану заходів у закладі освіти станом на 2021 рік» розроблені заходи щодо приведення у належний стан електрогосподарства ПМРЦ та призначені особи відповідальні за їх проведення.

З метою утримання електрогосподарства в належному стані, своєчасного контролю за раціональним використанням води, електроенергії згідно наказу від 04.09.2020 №24 «Про призначення відповідальних осіб з контролю за споживанням води, електричної енергії» призначена відповідальна особа.

Колективний договір прийнятий на зборах трудового колективу (протокол від 20.05.2019 №2) на 2019-2024 роки та зареєстрований Управлінням соціального захисту населення Первомайської міської ради Харківської області. Договором передбачено розділ «Охорона праці», в якому міститься ряд заходів з охорони праці, зокрема оговорені питання режиму роботи та відпочинку працівників ПМРЦ, забезпечення миючими засобами та засобами першої медичної допомоги у разі травматизму, враховано проведення інструктажів для працівників та учнів закладу, своєчасне забезпечення засобами індивідуального захисту, підтримка санітарно-гігієнічних умов праці і відпочинку. Комплексні заходи, які є додатком до колективного договору розробленні з урахуванням вимог щодо відповідності встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання виробничого травматизму та аварій.

Посадові інструкції працівників розроблені на кожну посаду та затверджені відповідними наказами. В ПМРЦ розроблені, затверджені та введені в дію інструкції: 27 інструкцій з охорони праці для працівників та за всіма видами робіт у ПМРЦ, 15 інструкцій з безпеки життєдіяльності учнів, інструкції з пожежної та електробезпеки тощо.

Згідно «Положення про навчання і перевірку знань з питань охорони праці», наказу ПМРЦ від 09.03.2021 №12-АГ «Про організацію навчання та перевірку знань з електробезпеки працівників закладу освіти на І групу допуску» проведено навчання з електричної безпеки на присвоєння І групи допуску у формі проведення інструктажу згідно «Інструкції з електробезпеки  для не електротехнічного персоналу  закладу №49»  з наступною перевіркою знань 11 березня 2021 року.

Відповідно наказу від 14.12.2020 №33-АГ «Про навчання та перевірку знань новопризначеного працівника закладу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності» проведено навчання В.Немич В.

Таким чином, спеціальні навчання працівники проходять своєчасно та в установлений термін.

Для забезпечення безпеки учасників освітнього процесу також було:

 • оновлено куточки з охорони праці та пожежної безпеки;
 • розроблено Положення про відповідальну особу, яка буде виконувати функції комісії з питань евакуації на підставі статті 33 Кодексу цивільного захисту України, Постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 №841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій»;
 • розроблено Комплексні плани протипожежного захисту та забезпечення пожежної безпеки на осінньо-зимовий та весняно-літній періоди;
 • розроблено заходи щодо приведення у належний стан електрогосподарства;
 • проводилися планові інструктажі учнів і працівників закладу та позапланові і цільові інструктажі (за потребою);
 • відпрацьовано на практиці подання та порядок евакуації учнів і працівників при подачі сигналу «Тривога».

Викладачами та майстрами виробничого навчання постійно проводиться роз’яснювальна робота серед учнів щодо правил безпечної поведінки під час освітнього процесу, щодо дотримання правил дорожнього руху та користування транспортними засобами.

Щорічно проводяться заміри опору ізоляції електрообладнання заземлених пристроїв з оформленням протоколів, складається акт готовності освітнього закладу до початку навчального року, який узгоджується з службою охорони праці відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради у Харківській області, з Зміївським міськміжрайонним управлінням держсанепідслужби у Харківській області та з профспілкою.

Щорічно відбувається атестація робочих місць за умовами праці, готуються акти-дозволи на проведення занять в навчальних кабінетах.

Технічний персонал забезпечений спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту на 73%.

ПМРЦ на 100 % забезпечений вогнегасниками, їх кількість становить 20 шт. Кожний рік проводиться перевірка засобів пожежогасіння.

Приміщення і територія ПМРЦ утримуються в належному стані.

У ПМРЦ з 17 по 23 травня 2021 року був проведений Тиждень безпеки дорожнього руху (далі – Тиждень), в якому прийняли участь 95 учнів.

Під час Тижня проводилися різноманітні інформативні й виховні заходи, націлені на підвищення обізнаності щодо найгостріших проблем безпеки дорожнього руху та їх усвідомлення.

Відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006, за рекомендацією Міжнародної організації праці щодо відзначення Дня охорони праці у 2021 році під девізом «Передбачати, готуватися та реагувати на кризи –  інвестуймо зараз у стійкі системи безпеки та здоров’я (БЗР)», відповідного наказу комунального закладу «Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайської міської ради Харківської області» від 02.04.2021 №17-АГ « Про проведення Дня охорони праці» та наказу від 30.04.2021 №19-АГ «Про підсумки проведення Дня охорони праці в закладі освіти», з метою зниження рівня травматизму у комунальному закладі «Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайської міської ради Харківської області» з 26 по 30 квітня 2021 року у рамках Дня з охорони праці було проведено ряд урочистих заходів.

Досягнули цієї мети, застосовуючи як традиційні, так і нетрадиційні форми навчання та виховання, а саме:

 • проведено конкурс на краще  робоче місце (переможець  ‒ викладач Кальченко Ю.);
 • проведено конкурс рефератів, плакатів про вимоги охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки під гаслом: «Охорона праці очима учнів» (кращі реферати учнів групи 33С1-19 з професії «Водій автотранспортних засобів (категорія «С1»)» ‒ Удовіченко А., Третьяка А.);
 • проведено тематичні бесіди, лекції в усіх групах закладу на тему: «Відповідальність за порушення норм з охорони праці»;
 • проведена нарада при директорі на тему: «Проблеми охорони праці у закладі та шляхи їх вирішення»;
 • оформлено книжкову виставку  «Теоретичні засади охорони праці»;
 • проведено конкурс «Кращий знавець з питань охорони праці» (переможці - учні груп 32С1-19 –  Босенко Р., Рафальський С.);
 • переглянуто учнями цікаві та змістовні презентації  на теми:  «Безпека та гігієна праці», «Чому виникають пожежі», «Електробезпека»;
 • переглянуто відеоматеріали, які присвячені питанням охорони праці (сайт закладу);

Заступником директора з навально-виховної роботи проведено рейди перевірки наявності аптечок першої допомоги та їх комплектування, правильності ведення  викладачами та майстрами виробничого навчання журналів з безпеки життєдіяльності та охорони праці щодо проведення первинних, цільових та позапланових інструктажів, створено (оформлено) стенди з охорони праці.

Оргкомітет обстежив стан умов з охорони праці в ПМРЦ, розглянув їх результати на нараді при директорові 26.04.2021 року.

Результати проведення у 2020/2021 навчальному році Дня охорони праці у закладі освіти під девізом: «Передбачати, готуватися та реагувати на кризи –інвестуймо зараз у стійкі системи безпеки та здоров’я  (БЗР)», були висвітлені на інформаційному стенді  та розміщені на веб-сайті закладу.

Всі заходи, що проводилися в рамках Дня охорони праці, були спрямовані на виховання поваги до безпеки життєдіяльності, формування свідомості про пожежну безпеку, електробезпеку, техніку безпеки.

Протягом звітного періоду у ПМРЦ здійснювався контроль за утриманням будівлі, гаражів в належному технічному стані.

На осінньо-зимовий період в повному обсязі був заготовлений посипковий матеріал (пісок) для виконання заходів попередження травмування учасників освітнього процесу закладу освіти під час ожеледиці.

У першому півріччі 2021 року проведено значну роботу щодо виконання заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру та щодо покращення умов дотримання техніки безпеки в освітньому процесі. Здійснення у комплексі усіх цих заходів дало певні результати: за останні 3 роки у закладі випадків травматизму не зареєстровано.

Навчально-матеріальна база ПМРЦ. 

Для виконання навчальних планів і програм у ПМРЦ обладнано 3 кабінета (будови й експлуатації автомобіля та охорони праці площею 55,0 м²; правил дорожнього руху, 60,0 м²; безпеки дорожнього руху, 55,0 м²), Кожний навчальний кабінет обладнаний робочим місцем викладача, класною дошкою, столами (партами) з розрахунку одночасної присутності 30 учнів, демонстраційними столами показу окремих вузлів і деталей, навчальними посібниками. Забезпеченість навчальними кабінетами становить 75%, відповідність площі навчальних кабінетів нормативам ‒ 94%.

Площа на одного учня майже відповідає санітарним нормам і в середньому становить в навчальних кабінетах 1,9 м2.

На території ПМРЦ розташовано 7 гаражів для зберігання навчальної техніки (автомобілів), загальною площею ‒ 359,0 м2. Всі приміщення власні, гаражі ‒ комунального підприємства «Жилсервіс» Первомайської міської ради Харківської області.

Майданчик для початкового водіння власний, розташований у м. Первомайський по вул. Польовій, б/н. Майданчик має тверде покриття, площею 0,42 га, обладнаний для виконання завдань для початкового навчання водіння (габаритний тунель, «дворик», «гірка», естакада, пагорб, кільцевий маршрут руху, нерегульований залізничний переїзд, косогір, габаритна «вісімка», габаритний «тунель», «змійка», регульоване перехрестя, пішохідний перехід, дорожніми знаками). Елементи, що розміщені на майданчику, відокремлені вертикальними стійками, що встановлюються на спеціальних підставах. Оснащеність майданчика становить 100% від потреби.

Для забезпечення практичної частини програми з підготовки водіїв в закладі в наявності 6 автомобілів.

Стан інженерних мереж закладу задовільний, опалення, водопостачання та водовідведення будівель централізоване.

Усі приміщення мають природне освітлення, світло падає на робочі місця зліва. Із вересня до травня підвищується рівень освітленості за допомогою штучного освітлення.

Постійно проводяться заходи з енергозбереження.

Відповідно до наказу від 01.06.2021 №21-АГ  «Про підготовку матеріально-технічної бази ПМРЦ до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період у 2021/2022 н.р.» розроблені заходи не тільки щодо підготовки до нового навчального року але й покращення існуючого рівня безпеки життєдіяльності, охорони праці, нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища, запобігання випадкам виробничого травматизму під час освітнього процесу у новому 2021/2022 навчальному році.

За червень 2021 року була проведена значна робота із створення належних умов для проведення якісного освітнього процесу у наступному навчальному році. 

У кабінеті будови й експлуатації автомобіля та приймальні встановили сучасні підвісні стелі «Армстронг», в які вмонтували світодіодні світильники. Поклеїли шпалери в кабінеті будови й експлуатації автомобіля і частково в кабінеті правил дорожнього руху. Для облаштування кабінету будови й експлуатації автомобіля були також замовлені та встановлені жалюзі.

Щоб процес вивчення предмета будови й експлуатації автомобіля проходив більш ефективно, наочно, інтенсивно і цікаво, викладача забезпечили якісними та необхідними навчальними засобами, а кабінет обладнали сучасними комплектами стендів з будови автомобіля.

Таким чином, кабінети закладу освіти обладнані згідно вимог до закладів, які проводять підготовку водіїв транспортних засобів, відповідають вимогам законодавства з охорони праці, правилам протипожежної безпеки, Санітарному регламенту для закладів загальної середньої освіти.

Пофарбували стіни у фойє, санвузлі, коридорах.

Всі роботи виконані власними силами за рахунок позабюджетних надходжень.

Фінансово-господарська діяльність.

ПМРЦ фінансується з міського бюджету. Кошторис видатків складається з коштів на виплату заробітної плати та на оплату комунальних послуг. ПМРЦ є неприбутковою організацією.

На 25 червня 2021 року заборгованість по загальному фонду відсутня. Строки виплати заробітної плати здійснюється відповідно календаря видачі заробітної плати 16 та 01 числа кожного місяця. Виплати відбуваються своєчасно, без порушень. Заборгованості щодо виплати заробітної плати відсутні.

Повністю не фінансуються по загальному фонду із міського бюджету видатки на поточний ремонт, відрядження, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для забезпечення освітньої та господарської діяльності закладу освіти.

Позабюджетні надходження використовуються на підтримання матеріальної бази ПМРЦ, закупівлю бензину, матеріалів необхідних для проведення практичного водіння автомобіля, забезпечення належних умов праці та інші заходи, які необхідні для виконання основних функцій.

У ПМРЦ для скорочення витрат на оплату комунальних послуг установлено лічильник води. Заборгованість по комунальним послугам відсутня.

Завдяки коштам батьківських комітетів груп у ПМРЦ була проведена значна робота по збереженню та зміцненню матеріально-технічної бази закладу. Витрати позабюджетних коштів у 2020/2021 навчальному році становлять – 157430-00 грн., а саме:

 • бензин, масло – 70353-00 грн.;
 • запчастини – 13804-00 грн.;
 • діагностика транспортних засобів – 1000-00 грн.;
 • страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів – 3142-00 грн.;
 • послуги «Інфоресурс» – 4769-00 грн.;
 • укріплення матеріально-технічної бази (комплект стендів з будови й експлуатації автомобіля, навчальні посібники та інше) –  18254-00 грн.;
 • канцтовари – 2020-00 грн.;
 • господарчі товари – 3318-00 грн.;
 • курси підвищення кваліфікації – 1200-00 грн.;
 • ремонт комп’ютерної техніки – 2436-00 грн.;
 • підготовка до нового навчального року (матеріали для ремонту, підвісні стелі «Армстронг», жалюзі, світильники, шпалери, клей, фарба, крейда та інше) – 37134-00 грн.

Громадський контроль.

 При кожній групі діють батьківські комітети, голови цих комітетів входять у раду навчального закладу. У минулому навчальному році ми збирались з головами батьківських комітетів лише один раз, але у спільній розмові змогли вирішити ряд конкретних питань. Батьківська громада може значно впливати на багато питань в організації освітнього процесу і ми завжди готові дослухатись до батьків.  Важливим є те, щоб кожен батько брав активну участь в житті закладу освіти безпосередньо або ж через голову батьківського комітету. На жаль, ми змушені просити грошової допомоги у батьків, але батьки в свою чергу мають строго контролювати витрати зібраних коштів. Щира вдячність всім нашим меценатам, батькам, всім кому небайдуже як і де навчаються наші діти!

Аналіз матеріалів дає підставу зробити висновок, що створена навчально-матеріальна база та система управління процесом загально-професійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок здобувачів освіти, в цілому, дозволяє реалізувати державні стандарти і вимоги, про що свідчать результати навчальних досягнень здобувачів освіти, інші показники діяльності закладу освіти.

Враховуючи викладене, визначено, що стан охорони праці та БЖД, пожежної безпеки, електробезпеки у закладі освіти знаходиться на достатньому рівні.

 

У ПМРЦ створено здорові і безпечні умови для проведення навчання і праці, виконуються санітарно-гігієнічні вимоги з охорони праці, безпеки праці, безпеки життєдіяльності, техніки безпеки і пожежної безпеки.