Комунальний заклад "Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайської міської ради Харківської області"

 

Переріз

Матеріали для самостійного опрацювання до уроку від 23.03.2022 (10 клас) та 24.03.2022 року (11 клас) 

за темою: " ПОНЯТТЯ ПРО ПЕРЕРІЗ. ВИДИ ПЕРЕРІЗІВ. ВИКОНАННЯ ТА ПОЗНАЧЕННЯ ПЕРЕРІЗІВ" 

 

 

І. ОПРАЦЮВАТИ ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

 

1.    Поняття про переріз.

 

Іноді через наявність на поверхні предмета заглибин, виступів, пазів та інших конструктивних особливостей виникає необхідність виконува­ти на кресленні додатковий вигляд, який може бути складним і малозро­зумілим. Щоб точніше виявити форму предметів на кресленнях, крім виглядів, застосовують ще й інші зображення. До таких зображень нале­жать перерізи.

Щоб отримати переріз, предмет умовно розрізають уявною площиною в тому місці, де необхідно виявити його форму. На малюнку пока­зано наочне зображення предмета, умовно перерізаного допоміжною пло­щиною А. 

 

 

Цю уявну площину називають січною. Щоб побачити фігуру перерізу, ту частину предмета, яка розміщена між січною площиною А і спостерігачем, умовно відкидають. На уявній січній площині чітко видно фігуру утвореного перерізу.

 

 

Утворену умовно на січній площині фігуру суміщають із площиною креслення і викреслюють її. Зображення фігури, утвореної уявним пере­різуванням предмета січною площиною, називають перерізом. Як прави­ло, фігуру перерізу креслять у тому самому масштабі, що й вигляд, до якого належить переріз.

 

 

Перерізи найчастіше застосовують для того, щоб показати поперечну форму предметів та форму отворів, заглибин, вирізів на поверхнях округ­лих деталей тощо.

На перерізі показують тільки те, що є у січній площині. Усе, що міститься перед цією площиною і поза нею, вважається уявно видаленим.

 

2.    Види перерізів.

Залежно від розміщення відносно вигляду зображеного на кресленні предмета переріз може бути винесеним або накладеним.

Винесений переріз розміщують поза контуром вигляду зображеного на кресленні предмета.

 

 

Накладений переріз розміщують усередині контуру, тобто безпосе­редньо на вигляді зображеного на кресленні предмета.

 

 

Винесені перерізи розміщують, по можливості, в розриві вигляду.

 

 

Під час виконання креслень перевагу надають винесеним перерізам, оскільки вони не обтяжують креслення зайвими лініями і значно зручніші для нанесення розмірів.

 

3.    Виконання та позначення перерізів.

 

Положення січної площини на кресленні вказують лінією перерізу. Для цього застосовують розімкнуту лінію у вигляді двох штрихів.

 

 

Ця лінія не повинна перетинати контур вигляду на кресленні та дотор­катися до нього. Напрям, у якому потрібно дивитися на уявну січну пло­щину, вказують стрілками. Із зовнішнього боку стрілок пишуть однакові великі літери українського алфавіту. Літери завжди розміщують верти­кально. Розміри штрихів розімкнутої лінії і стрілок показані на малюнку.

Контур винесеного перерізу обводять суцільною лінією такої самої товщини, як і видимі контури зображень на кресленні. Розміщують ви­несений переріз якнайближче до того місця, де вказано положення січної площини.

Щоб креслення було виразнішим, фігуру перерізу виділяють штрихуванням у вигляді паралельних ліній. Штриховку наносять суцільними тонкими лініями під кутом 45°. Відстань між лініями штриховки виби­рають у межах 2...4 мм. Нахил ліній штриховки можна виконувати як уліво, так і вправо.

 

Фігуру перерізу позначають та­кими самими літерами, якими бу­ло позначено лінію перерізу: А-А, Б-Б, В-В, тобто двома однаковими літерами через тире. Напис завжди розміщують горизонтально.

 Якщо фігура перерізу симетрич­на, то винесений переріз може бути розміщений на продовженні лінії перерізу, яку в цьому ви­падку показують штрихпунктирною лінією. Стрілками і літерами такий переріз не позначають.

 

Винесений переріз може бути розміщений у розриві того вигля­ду, до якого він належить. Умовний розрив предмета на ви­гляді обмежують тонкою   хвиляс­тою лінією. Якщо предмет симет­ричний,   лінію перерізу не прово­дять і ніяких додаткових позначень не роблять.

 

 

 

Для несиметричних перерізів, розміщених у розриві, вказують лінію перерізу за допомогою розімкнутої прямої зі стрілками, але без позна­чень літерами.

 

 

 

Накладений переріз розміщують на самому вигляді, до якого він нале­жить, і саме там, де проходить січна площина. Фігуру накладеного перерізу обводять суцільною тонкою лінією. Контурні лінії вигляду в тому місці, де на нього накладається фігура перерізу, не повинні перериватись.

 

При виконанні накладеного симетричного перерізу лінію перерізу не проводять і ніяких позначень не роблять. Фігура такого перерізу повинна мати вісь симетрії, проведену у вигляді штрихпунктирної лінії.

 

 

 

Для несиметричних накладених перерізів лінію перерізу проводять у ви­гляді розімкнутої лінії зі стрілками, але літерами не позначають. 

На фігуру перерізу, як і на інші зображення на кресленні, в разі необ­хідності наносять розміри.

Штриховка перерізів не лише надає кресленню виразності, а й умовно показує, з якого матеріалу виготовлено предмет. Застосовують різні види штриховок, які відповідають певним матеріалам.

 Штриховки перерізів для деяких найпоширеніших матеріалів наведено в таблиці. Їх називають умовними графічними позначеннями матеріа­лів на кресленнях.

 

 

ІІ. ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ

 

Практичне завдання

 

1. На форматі А4 виконати винесений переріз деталі. Показати вигляд зліва.


 

Приклад виконання завдання

 

 


 Варіант 1


Варіант 2

  

 

 

Варіант 3