Комунальний заклад "Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайської міської ради Харківської області"

 
Календар України. Українське ділове мовлення

Охорона праці та навколишнього середовища

Матеріали для самостійного опрацювання:

 

 

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО:

"Безпека з посмішкою"ч.1

"Безпека з посмішкою", ч.2

"Безпека з посмішкою", ч.3

"Безпека з посмішкою", ч.4

"Безпека з посмішкою", ч.5

"Як правильно сидіти за комп*ютером"

"Охорона праці. Безпека експлуатації"

"Демонстрація небезпеки вживання алкоголю за кермом"

 

 

 

 

Теми для самостійного опрацювання

 

з охорони праці та навколишнього середовища

 

для професійно-технічного навчання учнів гр.32С1-19, 33С1-19 з професії

 

8322 Водій автотранспортних засобів (категорія "С1")

 

з/ п  

Теми для рефератів 

 

1

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих. Галузеві стандарти

 

 

2

Основні заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві

 

 

3

Алкоголізм і безпека праці

 

 

4

Основні причини захворювань на виробництві

 

 

5

Відповідальність за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з охорони праці. Інструктування з безпеки праці

 

 

6

Світлова і звукова сигналізації. Попереджувальні надписи. Сигнальні фарбування. Знаки безпеки

 

 

7

Небезпечність та шкідливість речовин і матеріалів, що використовуються в автотранспорті

 

 

8

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів: спецодягу, спецвзуття, пристосування, оснастки, спецінструменти

 

 

9

Забезпечення охорони навколишнього середовища власниками автомобільного транспорту та підприємствами автомобільної галузі

 

 

10

Характерні причини виникнення пожеж.Організаційні та технічні протипожежні заходи

 

 

11

Пожежна сигналізація. Організація пожежної охорони в галузі. Пожежонебезпечні роботи та матеріали у галузі автомобільного транспорту

 

 

12

Вогнегасильні речовини та матеріали. Пожежна техніка для захисту об’єктів даної галузі

 

 

13

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричногоструму на організм людини

 

 

14

Можливі ураження електричним струмом при роботі автомобільного транспорту

 

 

15

Механізми та вузли автомобіля, небезпечні з точки зору ураження електричним струмом

 

 

16

Безпечні прийоми роботи. Безпечні методи звільненння потерпілого від дії електриного струму

 

 

17

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом

 

 

18

Колективні та індивідуальні засоби захисту від ураження електричним струмом

 

 

19

Робота з переносними світильниками.Захист від статистичної електрики

 

 

20

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів

 

 

21

Фізіологія праці. Основні гігієнічні особливості праці за даною професією

 

 

22

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції

 

 

23

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення. Правила експлуатації освітлення.Санітарно-побутове забезпечення

 

 

24

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках.Основні принципи надання першої допомоги:правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій

 

 

25

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування

 

 

26

Відповідальність за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з охорони праці

 

 

 

Вимоги до оформлення рефератів

 

Структура реферату

 

Структура реферату містить такі елементи:

• титульна сторінка,

• план,

• вступ,

• основна частина (розділи, пункти і підпункти),

• висновки,

• список використаних джерел, 

• додатки.

 

Титульний аркуш містить найменування найменування відділу освіти, якому підпорядкований заклад освіти (відділ освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області), назву закладу освіти (комунальний заклад «Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайської міської ради Харківської області»), назву теми реферату, групу, прізвище, ім'я, по батькові автора (див.Додаток А).

 

План

Після титульного аркуша розташовується зміст (план) (аркуш не нумерується), в якому містяться назви розділів і параграфів та вказуються сторінки (інтервал - 1,5).

Зміст (план) реферату повинен відповідати кільком вимогам:

• теми кожного розділу однакові за важливістю а самі розділи – приблизно однакові за обсягом;

• варто охоплювати весь матеріал, що відноситься до теми, але нічого зайвого;

• теми і зміст окремих розділів не повинні «накладатися»;

• жоден із пунктів плану не може повторювати назви роботи.

Зразок оформлення змісту реферату подано в додатку Б.

 

Вступ

Вступ обсягом 1-2 сторінки – важлива частина реферату.

У ньому обґрунтовують актуальність обраної теми, формулюють мету і визначають завдання реферату, дають короткий загальний огляд наявної літератури і використаних джерел. Бажано, щоб початок був яскравим і проблемним, який одразу приверне увагу читача.

 

Вимоги до змісту основної частини реферату

Зміст реферату має відповідати його темі, меті і завданням. Послідовно розкривайте всі передбачені планом питання, обґрунтовуйте, пояснюйте основні положення, підкріплюйте їх конкретними прикладами і фактами, формулюйте думки чітко, просто, правильно і недвозначно (щоб і самому було зрозуміло), а також прагніть логічно структурувати текст.

Щоразу треба пам’ятати, що Ваш реферат хтось читатиме і прагнутиме зорієнтуватися в ньому, щоб швидко знайти відповідь на питання, які його цікавлять (заодно уявіть себе на місці такої людини).

 

Висновки

Висновки – самостійна частина реферату, в якій не слід просто переказувати зміст роботи. У них потрібно висвітлити такі аспекти:

• оцінити ступінь досягнення мети і виконання завдань роботи.

Обсяг висновків – 1-2 сторінки.

 

Реферат має бути надрукований на стандартному аркуші формату А4 з дотриманням таких вимог:

поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм;

шрифт Times New Roman розміром 14 пт;

міжрядковий інтервал – 1,5;

відступ червоного рядка – 1,25;

вирівнювання тексту – за шириною.

Обсяг тексту реферату – 8-20 друкованих сторінок

 

  Термін виконання реферату  - до 01.05.2021 року

 

Кожен структурний елемент змісту роботи починається з нової сторінки. Найменування структурних елементів треба розташовувати по центру рядка без крапки в кінці, без підкреслення, відділяючи від тексту трьома міжрядковими інтервалами.

 

Перенос складів у словах не використовується. Не допускаються скорочення слів, а вживання абревіатури дозволяється після того, як в тексті уже використовувалося її змістове словосполучення із вказівкою в дужках такої абревіатури.

 

Рисунки і таблиці повинні мати заголовки і нумерацію, узгоджену з номером розділу.

 

Посилання в тексті реферату на джерела варто зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: «… у праці М.П. Лещенка [1, с. 27] визначено …».

 

Додаток А

Зразок оформлення титульного аркуша

 

 

Відділ освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради

Харківської області

Комунальний заклад "Первомайський міжшкільний ресурсний центр

Первомайської міської ради Харівської області"

 

 

 

 

 

 

Реферат на тему: 

"_________________________________________________________________"

(назва теми)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав  ученик 

групи №32С1-19 (№33С1-19)

___________________

(прізвище, ім*я)

 

 

 

 

 

 

 

 

Первомайський

2021

 

 

Додаток Б

 

Зразок оформлення змісту реферату

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП ..................................................................................................2

РОЗДІЛ 1 (Назва) .................................................................................4

1.1. (Назва) ......................................................................................... 4

1.2. (Назва) ......................................................................................... 9

1.3. (Назва) ......................................................................................... 10

РОЗДІЛ 2. (Назва) ................................................................................14

2.1. (Назва) ......................................................................................... 14

2.2. (Назва) ......................................................................................... 16

2.3. (Назва) ......................................................................................... 18

ВИСНОВКИ ……………………………………………………..........................……….. 19

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ........................................................20