Первомайський міжшкільний навчально-виробничий комбінат

 
Календар України. Українське ділове мовлення

Аксонометричні проєкції, п/р

Матеріали для самостійного опрацювання до уроку від 11.01.2021 (гр.Т-19), від 14.01.2021 (гр.Т1-19) 

за темою: "НАОЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ ПРЕДМЕТІВ У СИСТЕМІ АКСОНОМЕТРИЧНИХ ПРОЄКЦІЙ"

 

І.ВИВЧИТИ ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

 

  1. Загальні відомості про аксонометричні проекції.

 

Для утворення вигляду предмет умовно розміщують усередині прямого триг­ранного кута, сторони якого являють собою площини проек­цій — фронтальну, горизонтальну і профільну. Послідовним проеціюванням предмета на ці площини одержують зобра­ження видимих його сторін — вигляди. Кожний вигляд зок­рема дає уявлення про форму предмета тільки з одного боку. Щоб створити уявлення про форму предмета в цілому, пот­рібно проаналізувати і порівняти між собою окремі вигляди. Створення цілісного уявлення про предмет за його вигляда­ми на кресленні — завдання досить складне.

 Предмет можна спроеціювати на площину проекцій і таким чином, щоб на утвореному зображенні було видно декілька йо­го сторін. Утворене таким чином зображення нази­вають наочним. За ним уявити форму предмета легше, ніж за окремими виглядами. 

  

 

Щоб одержати наочне зображення, предмет певним чином розміщують відносно координатних осей х, у і г і разом з ними проеціюють його на довільну площину. Цю площину називають площиною аксонометричних проекцій, а проекції координатних осей  називають аксонометричними осями.Зображення предмета на площині аксонометричних проекцій називають аксонометричною проекцією.

 

 

 На основі аксонометричних проекцій виконують технічні рисунки, які застосовують для пояснення будови різних предметів. 

                  

 2. Види аксонометричних проекцій.

 

Залежно від положення координатних осей, а значить і самого предмета, відносно площини аксонометричних проекцій, утворюються різні ак­сонометричні проекції. Розглянемо ті з них, які використо­вують найчастіше. Аксонометричне зображення може бути утворене косокут­ним і прямокутним проеціюванням.Утворення   аксонометричного   зображення   косокутним проеціювання показано на рисунку а.

 

Предмет розміщу­ють так, щоб його передній і задній боки, а також осі х і г, з якими він суміщений, були паралельними площині аксоно­метричних проекцій. Проеціювання здійснюють паралельни­ми променями під гострим кутом (меншим за 90°) до площи­ни аксонометричних проекцій. На одержаній аксонометрич­ній проекції передній бік предмета зображується в натураль­ну величину, а лівий і верхній будуть дещо спотвореними. Утворену косокутним проеціюванням аксонометричну проек­цію називають фронтальною симетричною проекцією (диметрією). Утворення  аксонометричного  зображення прямокутним проеціювання показано на рисунку.

 

Предмет розміщу­ють так, щоб три його боки з осями х, у і г були нахилені до площини аксонометричних проекцій під однаковими кутами. Проеціювання здійснюють паралельними променями, спря­мованими перпендикулярно до площини аксонометричних проекцій. На одержаній аксонометричній проекції видно три боки предмета, але з деякими спотвореннями. Утворену прямокутним проеціюванням аксонометричну проекцію назива­ють ізометричною проекцією.Для побудови аксономет­ричних проекцій розміри зображень відкладають уздовж ак­сонометричних осей х, у і г. Тому побудову аксонометричної проекції починають з проведення аксонометричних осей.

Осі фронтальної диметричної проекції розміщують так: вісь x — горизонтально, вісь z — вертикально, вісь y — під кутом 45° до горизонтальної лінії.

 

 

 

Положення осей ізометричної проекції розміщують так: вісь z розміщують вертикально, осі x  та y під кутом 120º до осі z або під кутом 30º до горизонтальної лінії.

 

  3. Геометричні побудови аксонометричних зображень.

 

 Слід звернути увагу на спотворення зображень. Однак для оперативності побудови зображень будемо враховувати лише значні відхилення. Це, зокрема, всі відстані по осі у  в фронтальній диметричній аксонометрії.Побудова аксонометричних проекцій плоских фігур, розміщених вертикально.  

 

Побудова аксонометричних проекцій плоских фігур, розміщених горизонтально. 

 

Побудова диметричної аксонометрії деталі з круглим наскрізним отвором.

 

 

 

 

 

 

Зображення кіл в ізометричній проекції.

Побудова овалів.

Посилання на відео: ПОБУДОВА ЕЛІПСА (ОВАЛА) В АКСОНОМЕТРІЇ

 

Побудова ізометричної проекції деталі з отвором.  

 

 

 

 
Практичне завдання №1 з елементами кола

 

Посилання на відео:        Побудова аксонометричної проекції моделі за трьома виглядами       

 

Приклад виконання завдання
 

 

ІІ. ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ.

 

На форматі А4 виконати аксонометричну ізометричну проекцію за двома виглядами. Дотримуватися тільки габаритних розмірів,

які вказані на завданні. Інші елементи фігури в довільних розмірах, але приблизно дотримуючись пропорцій.