Первомайський міжшкільний навчально-виробничий комбінат

 

Педагогічна рада

Проблема:«Формування та розвиток професійної компетентності педагогічних працівників та компетентнісно спрямованої особистості учня шляхом підвищення якості освіти».

Головні мета і завдання педагогічних рад – об’єднати зусилля колективу міжшкільного ресурсного центру на підвищення рівня навчально-виховної роботи, використання на практиці досягнень педагогічної науки і ефективного педагогічного досвіду

 

з/п

Зміст роботи

Форма проведення

Відповідальні

Термін виконання

Відмітка про виконання

Засідання І  2021/2022 н.р.

Тема: Про систему роботи колективу з питань підвищення якості освіти в ПМРЦ: досвід, проблеми, перспективи (про результати освітньої діяльності ПМРЦ у 2020/2021 н.р., перспективи розвитку закладу освіти у 2021/2022 н.р.)

Мета: підведення підсумків роботи педагогічного колективу у 2020/2021 н.р. та завдання на  новий 2021/2022 н.р.; ознайомлення всіх членів педагогічного колективу з проектом реалізації єдиної методичної проблеми, її обговорення та затвердження

1.

І.Організаційна частина.

Реєстрація присутніх. Вибори секретаря педагогічної ради.

ІІ. Теоретична частина.

1.Підсумки роботи МРЦ за 2020/2021 н.р. та завдання на 2021/2022 н.р.

2.Організований початок навчального року:

 - затвердження КЦП розвитку закладу освіти;

- обговорення та затвердження річного плану роботи МРЦ на 2021/2022 н.р.

- схвалення освітньої програми, робочих навчальних планів на 2021/2022 н.р.;

- затвердження річного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- затвердження режиму роботи МРЦ на 2021/2022 н.р.

- схвалення правил внутрішнього трудового розпорядку.

3.Затвердження педнавантаження на 2021/2022 навчальний рік

4. Аналіз роботи МК з автосправи. Затвердження плану роботи методичної комісії з автосправи.

5.Затвердження плану роботи засідань педрад.

6.Обговорення методичної проблеми МРЦ та затвердження КЦП щодо шляхів її практичної реалізації на 2020-2025 роки; визначити основні напрямки роботи педколективу з питань компетентнісного підходу до навчання як чинника модернізації змісту освіти»

8.Затвердження плану методичної роботи щодо реалізації І (теоретичного) етапу впровадження методичної проблемної теми МРЦ.

9.Обговорення навчальних програм з базових дисциплін, підручників, рекомендацій МОН України щодо викладання технології.
10.Календарне планування медпрацівників на 2021/2022 н.р.

11.Про техніку безпеки при проведенні занять

Завдання до наступної педради:

Опанувати літературу, яку можна взяти із постійно діючої виставки «Педагогічні сходинки»:

1.Формування особистої педагогічної проблеми й узгодження її з методичною проблемою МРЦ.

2.Самоосвіта педагогічних працівників

      3.Виконати рішення педради.

Педрада-творчий звіт

Голова педради, ЗДНВР,

педколектив

31.08.

2021

Протокол №4

від «31» серпня

2021

Засідання ІІ

2021/2022 н.р.

Тема: «Інноваційне освітнє середовище – запорука професійної компетентності

та конкурентоспроможності учнів ПМРЦ»

Мета:здійснення діагностичної роботи серед педагогічних працівників; визначення основних напрямків реалізації єдиної методичної проблеми;  проведення консультативної роботи з педагогічними працівниками з питання самоосвітньої діяльності з теми; ознайомлення з ефективним педагогічним досвідом, добір та опрацювання літератури.

2.

І.Організаційна частина.

1. Інформація про виконання рішень

II. Теоретична частина

Виступи:

1.Процес створення в МРЦ інноваційного освітнього середовища шляхом відбору та інтеграції педагогічних технологій. STEM-підхід як  необхідна складова для задоволення зростаючих потреб суспільства.

О.Комериста

Ознайомитися з досвідом педагогів-новаторів, які здійснюють освітній процес на засадах інтеграції можна в матеріалах STEM-школи (режим доступу: http://yakistosviti.com.ua/uk/Video).           

О.Комериста

2.Поняття професійної компетентності педагога та його складові в умовах сучасного МРЦ

В.Іваненко

 

Анкетування:

1.Моніторинг професійної компетентності «Методика оцінювання професійної спрямованості особистості педагога»

О.Комериста

III. Практична частина

1.Обговорення проблеми МРЦ  та шляхи її практичної реалізації.

2.Складання плану самоосвітньої діяльності

(Мета: активізувати педагогічний інтелект учасників методичного моста, мотивувати їх на пошук інформації шляхом вільного висловлення)                      

Завдання до наступної педради:

1.Взяти участь у виставці-презентації педагогічних ідей і технологій - 2022.

2.Організувати взаємовідвідування уроків

3.Виконати рішення педради

 

 

Педрада-методичний діалог

 

 

 

Розумовий штурм

«Я так думаю»

 

 

Голова педради, ЗДНВР,

педколектив

30.11. 2021

Протокол №5

від «30» листопада

2021

Засідання ІІІ

2021/2022 н.р.

Тема: «Підвищення професіоналізму викладача, майстра в/н шляхом розвитку

інформаційно-технологічної компетентності»

Мета: підведення підсумків роботи педагогічного колективу за І семестр 2021/2022 н.р.; інформатизація освітнього процесу й продовження упровадження ІКТ у освітній процес і управлінську діяльність

3.

 

І. Організаційна частина.

1. Про виконання рішень попередньої педради

ІІ. Теоретична частина:

2.1.Виступ-презентація:

Підсумки роботи МРЦ за І семестру 2021/2022 н.р.:

  • Стан викладання водіння майстрами в/н;

  • Відвідування учнями МРЦ;

  • Про стан ведення документації МРЦ

  • Стан охорони праці в закладі.

  • Про результати моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів

О.Комериста

2.2.Виступи-презентації, доповіді:

«Про компетентнісний підхід до інформаційного й методичного забезпечення освітнього процесу»

О.Комериста

 «Дидактична доцільність використання на уроках інформаційних технологій»

«Теоретичні аспекти інноваційної моделі STEM-освіти»

Ю.Кальченко

 

ІІІ. Практична частина

1.Робота в парах: Padlet – віртуальна дошка для спільної роботи.

Завдання до наступної педради:

1.Взяти участь у декаді відкритих уроків.

2.Підготовка творчих звітів педпрацівників, які атестуються

3.Виконати рішення педради.

 

 

 

 

 

Робота в групах

«Метаплан»

 

Голова педради, ЗДНВР,

педколектив

05.01

2022

Протокол №2

від «05 » січень

2022

Засідання ІV

2021/2022 н.р.

Тема: «Особистісне зростання педагогічних працівників»

Мета:спонукати колег до творчості та педагогічного зростання, ознайомлення педпрацівників із формами та методами активної взаємодії, сприяння мотивації вчителя, майстра в/н до самовдосконалення; удосконалення змісту, форм і методів внутрішньокомбінатної методичної роботи

4.

І.Організаційна частина.

1. Про виконання рішень попередньої педради

II. Теоретична частина

1.Творчий звіт:

«Про педагогічну діяльність педпрацівників, які атестувалися протягом 2021/2022 н.р. (презентації, портфоліо)

В.Іваненко

Ю.Кальченко

2. Звіт про роботу методичної комісії з автосправи 

В.Іваненко

3.Підготовка учнів до підсумкового контролю.

О.Комериста

ІІІ. Практична частина:

1.Робота в групах:

Скласти невеличку програму професійного зростання педпрацівника

Педрада-

панорама педагогічних знахідок

 

 

Голова педради, ЗДНВР,

педколектив

22.03.

2022

Протокол №2

від «22» березня

2022

Засідання V

2021/2022 н.р.

Тема: «Планування роботи на наступний 2021/2022 навчальний рік»

Мета: вироблення пропозицій до плану роботи на 2021/2022 н.р.; підведення підсумків І-го етапу реалізації науково-методичної теми

 

І.Організаційна частина.

1.Про виконання рішень попередньої педради.

ІІ.Теоретична частина:

- розгляд результативності роботи педагогічного коллективу над І етапом опрацювання єдиної методичної проблеми;

-виробити пропозиції до річного плану роботи на 2022/2023 н.р.;

-ознайомити педпрацівників з проектом робочих навчальних планів;

-повідомити про попереднє педнавантаження;

-прийняти рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу

О.Комериста

 

 

 

 

Педагогічна конференція

Голова педради, ЗДНВР

31.05.

2022

Протокол №3

від «31» травня

2022