Комунальний заклад "Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайської міської ради Харківської області"

 
Календар України. Українське ділове мовлення
ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Правила прийому

 

             

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до комунальноог закладу "Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайської міської ради Харківської області"

у 2019 році

 

I. Загальна частина

1.1. Правила прийому учнів до комунального заклдау "Первомайський міжшкільний ресурсний центр Первомайської міської ради Харківської області" (далі ПМРЦ) на 2019 рік розроблені згідно: - Типових правил прийому до професійно - технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499, і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05.2013 №823/23355; відповідно до Положення про ПТНЗ, затвердженого Постановою КМУ від 05.08.1998 №1240; Положення про міжшкільний навчально-виробничий комбінат; висновку про атестацію від 01.07.2009 №6/20; ліцензії МНВК від 16.12.2013 серії АЕ № 285733; на підставі сертифікату про державну акредитацію МНВК від 27.07.2016 серія МВС №000137 з 2 професій: 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В») з максимальною кількістю – 26 осіб; 8322 Водій автотранспортних засобів (категорії «С») з максимальною кількістю – 120 осіб (строк дії сертифікату до 26.07.2021 року); статуту, затвердженого рішенням сесії виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області від 10.09.2015 №1300-75/6.

1.2 До ПМРЦ приймаються учні загальноосвітніх навчальних закладів міста Первомайський згідно наказу директора, що видається на підставі заяви учня, погодженої з батьками. У разі потреби учень має право протягом всього періоду навчання перейти на іншу професію, чи змінити напрям навчання.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до МНВК здійснюється для здобуття професій за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: кваліфікований робітник.

За видами діяльності МНВК здійснює:

- загальну середню освіту;

- професійно-технічну освіту;

- підготовку водіїв транспортних засобів;

- позашкільну освіту.

МНВК забезпечує реалізацію профільності навчання в основній та старшій загальноосвітній школі.

1.5. Прийом учнів на професійну підготовку здійснюється за рахунок коштів, отриманих за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися освітніми закладами; гуманітарної допомоги; добровільних грошових внесків, матеріальних цінностей підприємств, організацій, установ та окремих громадян.

1.6. Прийом учнів на курси, спецкурси, факультативи здійснюються безкоштовно.

 

II. Приймальна комісія

 

2.1. Прийом до МНВК здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор МНВК, який своїм наказом від 20.11.2018 №69-ОД визначив та затвердив персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до МНВК на 20189рік розроблено відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, затверджуються керівником МНВК за погодженням з відділом освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спецкурсу, умов навчання;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до МНВК доводяться до відома вступників через сайт МНВК та інформаційні стенди і обумовлюють (табл.1, табл.2):

2.5.1.Перелік професій згідно з отриманою ліцензією, акредитацією.

2.5.2.Вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією.

2.5.3.Ліцензовані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями, спецкурсами.

2.5.4.Форми навчання.

2.5.5.Порядок зарахування вступників.

2.5.6.Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години).

2.5.7.Порядок проходження медичного огляду вступників до МНВК, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов'язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

 

Таблиця 1

Структура професійної підготовки учнів

 

№ з/п

Код за Державним класифікатором України

Назва професії

Вид професійної підготовки

Ліцензований обсяг навчання

Форма навчання

Освітній рівень вступників

Термін навчання   (роки)

1

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія «С1»)

ПТН

120

денна

Базова середня освіта

2

2

8322

Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)

ПТН

26

денна

Базова середня освіта

2

 

Таблиця 2

 

СТРУКТУРА

 професійної та допрофесійно-технологічної підготовки учнів ПМРЦ

 

Професійна підготовка

Допрофесійно-технологічна підготовка

Технологія

Спеціалізація навчання

(спецкурси)

Професія:

 

8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С1»)

 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)

Варіативні модулі:

  • технологія клаптикового шиття (печворк)

 

  • моделювання одягу;
  • основи моделювання та оздоблення сучасного одягу.

 

 

2.5.8.Графік роботи приймальної комісій за адресою: вул. Спортивна, буд. 34, м. Первомайський, Харківська область, відповідно до наказу МНВК № 69-ОД від 20.11.2018: Понеділок – п’ятниця: з 8.00 до 17.00; обідня перерва: 12.00 – 13.00. Субота , неділя  – вихідний.

2.5.9. Вступники на професії «Водій автотранспортних засобів (категорія «С1»)» та «Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)» проходять обов'язковий професійний медичний відбір у центральній районній лікарні м.Первомайський до 01 вересня 2019 року.

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому МНВК відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів  до 01 вересня 2019 року.

 

III. Документи для вступу

 

3.1. Вступники подають особисто заяву від батьків, заповнену анкету з даними вступника про вступ до ПМРЦ, вказуючи обрану професію (спецкурс), до якої додають:

за умови вступу на навчання за професіями «Водій автотранспортних засобів (категорія «С1»)» та «Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)»:

- документ про освіту (ксерокопію);

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством ;

- 4 фотокартки розміром 3х4 см;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності);

- свідоцтво про народження (копію) - для осіб, які за віком не мають паспорта або паспорт (копію).

В інших випадках – заяву від батьків, заповнену анкету з даними вступника.

 

IV. Умови прийому

 

4.1. Прийом до ПМРЦ за умови вступу на навчання за професіями «Водій автотранспортних засобів (категорія «С1»)» та «Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

- за результатами співбесіди;

- за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту;

В інших випадках  - за результатами співбесіди.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

 

V. Зарахування

 

5.1. За умови вступу на навчання за професіями «Водій автотранспортних засобів (категорія «С1»)» та «Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)» зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово- патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до МНВК за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до МНВК здійснюється наказом директора цього закладу.

 

VI. Прикінцеві положення

 

6.1.Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які мають базову загальну середню освіту.

6.2. Особи, які не зараховані до навчання, які без поважних причин не приступили до занять протягом 20 днів від дня їх початку, які не оформили медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством,  до навчання за професіями «Водій автотранспортних засобів (категорія «С1»)» та «Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)» не допускаються та переводяться на інші напрямки навчання (спецкурси, факультативи) з правом їх вибору учнями.

На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням цих правил здійснюється відділом освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області.